सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से मंद शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

मंद (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गतिसूचक

अर्थ : जिसका बल या वेग कम हो।

उदाहरण : वह मंद गति से वाहन चला रहा है।

पर्यायवाची : अरत, धीमा, मंथर, मद्धिम, मन्थर, मन्द

ज्याचा वेग कमी आहे असा.

मंद वारा वाहत होता.
धिमा, मंद, संथ, हळू
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो प्रबल न हो।

उदाहरण : प्रयत्न से मंद बुद्धि प्रबल बनाई जा सकती है।

पर्यायवाची : अजोत, अप्रबल, कुंठित, कुंद, कुण्ठित, कुन्द, दुर्बल, निस्तेज, निस्तेज़, भोथरा, मंदा, मन्द, मन्दा

प्रबळ नसलेला.

माझी बुद्धि दुर्बळ आहे.
दुर्बल, दुर्बळ, मंद

Slow and apathetic.

She was fat and inert.
A sluggish worker.
A mind grown torpid in old age.
inert, sluggish, soggy, torpid
३. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : जो किसी कारण से धीमा हो गया हो।

उदाहरण : वह उदास होकर धीमी गति से आगे बढ़ने लगा।

पर्यायवाची : अतत्पर, अपाटव, अप्रतिभ, असन्नद्ध, असन्नाध, ढीला, ढीला-ढाला, धीमा, मन्द, वाही, शिथिल, सुस्त

ज्याचा वेग कमी झाला आहे असा.

मंद वारा वाहत होता.
धीमा, मंद, मंदगती, संथ, संथगती, हळू

Slow and apathetic.

She was fat and inert.
A sluggish worker.
A mind grown torpid in old age.
inert, sluggish, soggy, torpid
४. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : जिसमें अधिक उग्रता या तीव्रता न हो।

उदाहरण : अभी भी मंद ज्वर रहता है।

पर्यायवाची : धीमा, नरम, नर्म, मन्द

ज्यात अधिक तीव्रता नाही असा.

आता देखील अंगात हलका ताप आहे.
थोडा, हलका
५. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो तेज़ या प्रखर न हो (प्रकाश)।

उदाहरण : कमरे में दीपक का मंद प्रकाश फैला हुआ था।

पर्यायवाची : धीमा, मन्द

प्रखर नाही असा (प्रकाश).

खोलीत समईचा मंद प्रकाश पसरला होता.
मंद, मिणमिणता
६. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो।

उदाहरण : मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।

पर्यायवाची : अंध, अचतुर, अचेत, अज्ञान, अज्ञानी, अनसमझ, अन्ध, अपंडित, अबुझ, अबुध, अबूझ, अबोध, अयाना, अरभक, अर्भक, अल्पबुद्धि, अविचक्षण, अविद, अविद्य, अविद्वान, अविबुध, अहमक, अहमक़, उजड्ड, उजबक, उज़बक, गँवार, गंवार, गबरगंड, गावदी, घनचक्कर, घामड़, घोंघा, चंडूल, चभोक, चुगद, चुग़द, चूतिया, जड़, जड़मति, जाहिल, ना-लायाक, नादान, नालायक, नासमझ, निर्बुद्धि, पामर, पोंगा, बकलोल, बाँगड़ू, बावरा, बावला, बिलल्ला, बुद्धिहीन, बुद्धू, बुधंगड़, बेअकल, बेअक़ल, बेअक़्ल, बेअक्ल, बेवकूफ, बेवकूफ़, बेसमझ, बोदा, बोद्दा, बोबा, भकुआ, भकुवा, भुच्च, भुच्चड़, भोंदू, मतिहीन, मन्द, माठू, मुग्धमति, मुहिर, मूढ़, मूढ़मति, मूढ़ात्मा, मूरख, मूर्ख, मूसर, मूसरचंद, मूसरचन्द, मूसलचंद, मूसलचन्द, लघुमति, शीन

ज्याला बुद्धी नाही किंवा कमी आहे असा.

मूर्ख माणसाला एखादी गोष्ट पटवून देणे फारच कठीण आहे.
अज्ञानी, अडाणी, अर्धवट, खेंदड, खेंदाड, जड, ठोंब्या, , निर्बुद्ध, बावळट, बावळा, बिनडोक, बेअक्कल, बेअक्कली, भोट, मंद, मठ्ठ, मूढ, मूर्ख, शंख

Lacking intelligence.

A dull job with lazy and unintelligent co-workers.
stupid, unintelligent
७. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो अपना प्रभाव धीरे-धीरे दिखाता हो।

उदाहरण : नशीली दवाएँ मंद विष का काम करती हैं।

पर्यायवाची : मन्द

जो आपला प्रभाव हळूहळू दाखवतो तो.

अमली पदार्थ मंद विषाचे काम करतात.
मंद
८. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : जिसका भाव या दाम उतर या गिर गया हो।

उदाहरण : बाजार में नये-नये उत्पाद आने के कारण प्रत्येक वस्तु का भाव मंदा हो गया है।
अवनत दरों की वस्तुएँ अधिक बिकती हैं।

पर्यायवाची : अवनत, कम, नरम, नर्म, नीचा, मंदा, मन्द, मन्दा

उतरलेल्या भावाचा.

स्वस्त किंमतीच्या वस्तू अधिक विकल्या जातात.
स्वस्त
९. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : साधारण से नीचा (स्वर)।

उदाहरण : सीता धीमी आवाज़ में गा रही है।

पर्यायवाची : धीमा, मन्द, महीन, हलका, हल्का

सर्वसामान्य स्वरापेक्षा खालच्या स्वरात.

जे काही घडले आहे याची कल्पना त्यांनी हळू आवाजात करून दिली
बारीक, सौम्य, हळू

(of sound) relatively low in volume.

Soft voices.
Soft music.
soft
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।