सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील बरोबर शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

बरोबर (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : चुकीचे नाही असे.

उदाहरणे : तुझे बोलणे योग्य आहे

समानार्थी : ठीक, योग्य, रास्त, वाजवी

२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : भाषेच्यादृष्टीने बरोबर असलेला किंवा चुकीचे नसलेला.

उदाहरणे : तुमचे उत्तर बरोबर आहे.
शुद्ध वाक्यांना चिन्हांकित करा.

समानार्थी : शुद्ध

जो गलत न हो।

आपका उत्तर सही है।
सही वाक्यों पर सही का चिह्न लगाओ।
गलतीरहित, गलतीहीन, त्रुटिरहित, त्रुटिहीन, शुद्ध, सही
३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : न चुकणारा.

उदाहरणे : मेजर साहेबांनी अचूक नेम साधला.

समानार्थी : अचूक, नेमका, बिनचूक

न चूकनेवाला।

मेजर साहब अचूक निशाना साधते हैं।
अर्जुन के अमोघ अस्त्र ने कर्ण के प्राण ले लिए।
अचूक, अबध, अमोघ, अव्यर्थ, विमोघ

Not liable to error.

The Church was...theoretically inerrant and omnicompetent.
Lack an inerrant literary sense.
An unerring marksman.
inerrable, inerrant, unerring

बरोबर (क्रियाविशेषण)

१. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : कोणतीही चूक न करता.

उदाहरणे : इतक्या गर्दीतही त्याने मला नेमके ओळखले.

समानार्थी : अचूक, नेमका

बिना गलती किए हुए।

इतनी भीड़ में भी मैंने आपको बराबर पहचान लिया।
बराबर

Without possibility of mistake.

This watercolor is unmistakably a synthesis of nature.
unmistakably
२. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : चांगल्या प्रकारे.

उदाहरणे : मी त्याला खूपच चांगले ओळखतो.
मी त्यांना बरोबर ओळखून आहे.

समानार्थी : खूपच चांगले, चांगले, चांगल्या प्रकारे

३. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : एखाद्याच्या सोबत.

उदाहरणे : प्रभूराम हे लक्ष्मण व सीता ह्यांच्या सह एकत्र वनात गेले.

समानार्थी : संगती, समवेत, सवे, सह, सांगाती, सोबत

के साथ।

राम लक्ष्मण और सीता सहित वन को गए।
समेत, सहित

In accompaniment or as a companion.

His little sister came along to the movies.
I brought my camera along.
Working along with his father.
along
४. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : बरोबर, योग्य ठिकाणी.

उदाहरणे : तिचा नेम अचूक लागला.

समानार्थी : अचूक

५. क्रियाविशेषण

अर्थ : एकाच्या सोबत दुसरा.

उदाहरणे : रामाच्या सोबत सीतेला जावे लागले.

समानार्थी : जोडीने, सोबत

६. क्रियाविशेषण / काळदर्शक

अर्थ : एकाच वेळेत.

उदाहरणे : ही दोन्ही कामे एकाच वेळी होतील.

समानार्थी : एकसाथ, एकाच वेळी, संगतीने