सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मंद शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मंद (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याला बुद्धी नाही किंवा कमी आहे असा.

उदाहरणे : मूर्ख माणसाला एखादी गोष्ट पटवून देणे फारच कठीण आहे.

समानार्थी : अज्ञानी, अडाणी, अर्धवट, खेंदड, खेंदाड, जड, ठोंब्या, , निर्बुद्ध, बावळट, बावळा, बिनडोक, बेअक्कल, बेअक्कली, भोट, मठ्ठ, मूढ, मूर्ख, शंख

जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो।

मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।
अंध, अचतुर, अचेत, अज्ञान, अज्ञानी, अनसमझ, अन्ध, अपंडित, अबुझ, अबुध, अबूझ, अबोध, अयाना, अरभक, अर्भक, अल्पबुद्धि, अविचक्षण, अविद, अविद्य, अविद्वान, अविबुध, अहमक, अहमक़, उजड्ड, उजबक, उज़बक, गँवार, गंवार, गबरगंड, गावदी, घनचक्कर, घामड़, घोंघा, चंडूल, चभोक, चुगद, चुग़द, चूतिया, जड़, जड़मति, जाहिल, ना-लायाक, नादान, नालायक, नासमझ, निर्बुद्धि, पामर, पोंगा, बकलोल, बाँगड़ू, बावरा, बावला, बिलल्ला, बुद्धिहीन, बुद्धू, बुधंगड़, बेअकल, बेअक़ल, बेअक़्ल, बेअक्ल, बेवकूफ, बेवकूफ़, बेसमझ, बोदा, बोद्दा, बोबा, भकुआ, भकुवा, भुच्च, भुच्चड़, भोंदू, मंद, मतिहीन, मन्द, माठू, मुग्धमति, मुहिर, मूढ़, मूढ़मति, मूढ़ात्मा, मूरख, मूर्ख, मूसर, मूसरचंद, मूसरचन्द, मूसलचंद, मूसलचन्द, लघुमति, शीन

Lacking intelligence.

A dull job with lazy and unintelligent co-workers.
stupid, unintelligent
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गतिदर्शक

अर्थ : ज्याचा वेग कमी आहे असा.

उदाहरणे : मंद वारा वाहत होता.

समानार्थी : धिमा, संथ, हळू

जिसका बल या वेग कम हो।

वह मंद गति से वाहन चला रहा है।
अरत, धीमा, मंथर, मंद, मद्धिम, मन्थर, मन्द
३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : धार नसलेला वा धार गेलेला.

उदाहरणे : या सुरीने काहीही कापले जाणार नाही,कारण ती बोथट आहे

समानार्थी : घासकटाऊ, घासकाटू, बोथट

४. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : प्रखर नाही असा (प्रकाश).

उदाहरणे : खोलीत समईचा मंद प्रकाश पसरला होता.

समानार्थी : मिणमिणता

जो तेज़ या प्रखर न हो (प्रकाश)।

कमरे में दीपक का मंद प्रकाश फैला हुआ था।
धीमा, मंद, मन्द
५. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : प्रबळ नसलेला.

उदाहरणे : माझी बुद्धि दुर्बळ आहे.

समानार्थी : दुर्बल, दुर्बळ

जो प्रबल न हो।

प्रयत्न से मंद बुद्धि प्रबल बनाई जा सकती है।
अजोत, अप्रबल, कुंठित, कुंद, कुण्ठित, कुन्द, दुर्बल, निस्तेज, निस्तेज़, भोथरा, मंद, मंदा, मन्द, मन्दा

Slow and apathetic.

She was fat and inert.
A sluggish worker.
A mind grown torpid in old age.
inert, sluggish, soggy, torpid
६. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याचा वेग कमी झाला आहे असा.

उदाहरणे : मंद वारा वाहत होता.

समानार्थी : धीमा, मंदगती, संथ, संथगती, हळू

जो किसी कारण से धीमा हो गया हो।

वह उदास होकर धीमी गति से आगे बढ़ने लगा।
अतत्पर, अपाटव, अप्रतिभ, असन्नद्ध, असन्नाध, ढीला, ढीला-ढाला, धीमा, मंद, मन्द, वाही, शिथिल, सुस्त

Slow and apathetic.

She was fat and inert.
A sluggish worker.
A mind grown torpid in old age.
inert, sluggish, soggy, torpid
७. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : एखादे गुण, योग्यता, कौशल्य इत्यादीतील असलेली कमतरता.

उदाहरणे : ते गणितातील मंद विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत.

समानार्थी : कच्चा

किसी गुण, योग्यता, कौशल आदि में कम।

वे गणित में कमजोर छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
कमज़ोर, कमजोर, ढीला-ढाला
८. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : जो आपला प्रभाव हळूहळू दाखवतो तो.

उदाहरणे : अमली पदार्थ मंद विषाचे काम करतात.

जो अपना प्रभाव धीरे-धीरे दिखाता हो।

नशीली दवाएँ मंद विष का काम करती हैं।
मंद, मन्द